Chovateµská stanica

SUNSHINE CELEBRATION

West Highland White Terrier

Štandard

West Highland White Terrier

West highland white terir alebo skrtene westk je mal temperamentn plemeno. Patr do 3. skupiny FCI plemien psov, teda medzi teriry. Vka v kohtiku je okolo 28 cm. Ako hovor tandard plemena, ide o malho, pohyblivho, hravho, ale tie nleite sebavedomho a tvrdho pska. Westk je v dnenej dobe vemi populrny nielen vaka svojmu ibalskmu a zrove milmu vrazu, ale aj vaka svojej veselej povahe neunavitenho klauna.

Takto vyzeral west niekedy a takto vyzer west teraz...

Vber teniatka

Pred kpou teniatka je najlepie navtvi niektor z vstav, kde sa priamo mete skontaktova s chovatemi, prezrie si ich chovn zvierat, zska cenn rady. alou monosou je informova sa v SKCHTa F (Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov), i u poradcu chovu, ktor je zrove hlavnm poradcom chovu pre terirov. Pokia sa rozhodnete spolieha na inzerciu, je potrebn sa orientova na pecializovan kynologick asopisy, nie na pofidrne mnoitesk noviny, ktor ponkaj prevane psy bez PP a serizni chovatelia v nich vinou neinzeruj. Vyvarujte sa teatm bez PP a nedajte sa zlka ich nzkou obstarvacou cenou, ktor je v porovnan s ostatnmi nkladmi na al chov naozaj zanedbaten. Do neba volajce s poniujce inzerty typu: “Vymenm westka za obilie, i mobiln telefn.„ o je pes nejak vec? Pre niektorch ud asi no. U teaa bez PP nemte toti nijak zruku, o Vm z neho vyrastie. Vemi asto tzv. chovatelia bezpapierkov, lepie povedan mnoitelia, kria westkov s inmi plemenami, napr. maltezkmi. teniatka s potom huat guliky, ktor sa lepie predvaj, ale neskr maj len pramlo spolonho so tandardnm westom. Urit plemeno si vyberme vinou pre nejak jeho charakteristiku, i u povahov, alebo exterirov. U bezpapierovho pska je otzne, o Vm z neho vyrastie, i to vbec bude westk. Ak Vm nezle na tom, aby Vm zo teniatka vyrstol typick predstavite plemena, ujmite sa radej pska z tulku, lohu kamarta Vm spln rovnako dobre.

Povaha

Netreba sa necha zmias jeho vzhadom plyovej hraky, pretoe je to kadm kskom svojho nevekho telka 100 % terir. Westk je ostrait (dobr strca), odvny (niekedy a moc), samostatn a priatesk. Je to idelny kamart “do voza aj do koa„. Je vhodn ako spolonk pri dlhch prechdzkach v prrode, ako aj na spolon leoenie.

Dnes sa westk chov skr ako vborn spolonk, netreba vak zabda na jeho predol poovn upotrebenie. Poda poiadaviek tandardu m siln elus a vek zuby. Pozostatkom cieavedomho achtenia je jeho lska naha maky, sliepky, hlodavce a in pre neho podozriv tvory. Vetko sa samozrejme d usmerni sprvnou a dslednou vchovou, preto nie je nijakm trikom sitie westka a maiky, osobne by som vak do maacej domcnosti vybrala in plemeno. V porovnan napr. s foxterirom je vak menej ostr.

Vchova

U Westka treba ma na pamti, e ide o temperamentnho a najm tvrdohlavho terira, ktor si Vs bude chcie obmota okolo prsta. Na to muste pamta u od zaiatku. Platia pravidl, e ke mu nieo zakete, mus to ma zakzan stle a nesmiete mu ustpi, ani ako malmu teau. Rozdiel je len v tom e od malho teaa vyadujeme ovea menej, ale to mlo, o mu prikeme, musme vyadova splni. Podstatn je teda dslednos!!!!!!! U od malika muste okamite tresta akkovek prejav agresie voi Vm a Vaej rodine. Zo zaiatku to me vyzera ako hra, ktor Vm vak neskr me spsobi vne potiae. Za kadch okolnost plat: “na pna a na paniku sa nevr!!! Nikdy!„ Pri treste nejde v iadnom prpade o spsobenie bolesti, ale o moment prekvapenia - zvenie hlasu, pohrozenie, tlesknutie, vyahanie za kou na iji a pod. Inak je westk pri trpezlivom vcviku zkladnej poslunosti vemi pozornm iakom s dobrmi vsledkami. Vynikajco sa hod napr. na vcvik Agility, pretoe je vemi pohybliv, rd beh a ske.

Starostlivos o srs a jej prava

West m dvojit truktru srsti. Tvrd pevn rovn kryciu srs a pod ou jemn hust podsadu. lohou tvrdej hustej srsti bola najm ochrana, i u pred poranenm, alebo pred nepriaznivm poasm. Aj ke dnes ije vina westkov v bytoch, netreba zabda na jej pecifik a zodpovedajcu pravu. Sprvnou pravou srsti westa je trimovanie – odborn vyklbvanie odumretej srsti, ktor pokia je vykonvan odborne a je sprvne naasovan, pska v iadnom prpade nebol! Trimovanm vlastne pomeme psovi zbavi sa starej srsti, ktor ho svrb a v prrode by si ju sm kriabanm klbal napr. o kme stromu, doma to ska o plot, i stoliky, i in kusy nbytku. Vytrhnutm starho chlpu sa tak urob miesto pre nov. Nov uzavret srs westa lepie chrni, ale mu aj lepie slu. Pri trimovan sa odstrauje vrchn krycia srs s peskmi, pokia m westk vea podsady a nebol dlhie trimovan, iastone sa odstrni aj z nej, aby krycia srs rchlejie prerstla podsadu. Tu treba odliova trimovanie vstavnho a nevstavnho westa. Westa vo vstavnej nre na podsadu otrimovanho neuvidte, jeho srs mus by upravovan priebene, niekedy aj kad tde, aby si udral stle formu. Westka, ktor nie je vystavovan, sta otrimova kad tri mesiace, najlepie Vm vak porad poda kvality srsti Vho westa V trimer (osoba, ktor psa trimuje). Pokia si na pravu srsti netrfate sami, obrte sa na odbornka. Pri vbere trimera, pozor na niektor salny, v mloktorch trimuj, aj ke Vm to tvrdia. Treba sa orientova na tie, o sa pecializuj na teriry, prpadne priamo na chovateov. Dleit je prax a sledovanie trendov. o bolo dobr vera, nie je u dnes “in„. Najlepie hovor za trimera jeho prca, preto nevhajte zjs so svojm pskom na vstavu a popta radu u chovateov. Nemus by V westk prve ampin, dobrou pravou sa vak d vea zakry, rovnako ako zlou pravou sa d znii aj ndhern zviera. Kvalitne upravovanho westa sta vyesa 1x za tde. Kpa westka v ampne treba len minimlne, najlepie vbec. Po prechdzke v mokrom poas sta osprchova bruko a labky istou vodou bez ampnu i mydla. Vyisti kook westka mono aj na sucho - vhodn je Solamyl – zemiakov krob, me by zmiean s kriedou, alebo pdrom, ktor dostanete kpi v pecializovanch obchodoch. Tto Solamylov zmes treba vtrie do srsti, vyesa a mte bielukho westka bez zbytonho kpania, ktorm westkovi nite srs a ubliujete jeho koi. West je plemeno, ktor nevydva ps pach, prve vaka suchej koi, ktor vak aj najkvalitnej ampn ete viac vysuuje. Vy takto v snahe riadne sa o westka stara, sa zamotvate do vch problmov, a to konch. Pritom sta vinou pozornos venova u spomnanm PECIFIKM. Ak chcete svojho psa kad tde kpa, nezaobstarvajte si westa, ak ho chcete striha a nie trimova, nezaobsarvajte si westa, malch bielych spoloenskch plemien mte na vber viacero – pudel, maltezk, bin... V opanom prpade aj tak nedosiahnete iadan efekt - typickho predstavitea plemena.

Pre koho sa westk hod

Westk je nenron plemeno, je idelny rodinn pes, hod sa aj do malho bytu, pokia je mu poskytnut miesto na oddych a aspo hodina aktvneho pohybu vonku denne (samozrejme okrem pravidelnho venenia). Je to ven komediant, ktor zostva aktvny a do vysokho veku. West ako vina psov vemi citlivo reaguje na zmeny nlady svojho pna.

Je to mal vek pes. To pochop kad, kto mal to astie ho bliie spozna...


JUDr. Martina Kansov
chovatesk stanica SUNSHINE CELEBRATION