Chovateµská stanica

SUNSHINE CELEBRATION

West Highland White Terrier

©tandard plemena

West Highland White Terrier

Pvod: Vek Britnia
Dtum zverejnenia pvodnho platnho tandardu: 24.6.1987

Pouitie: Terir
Zaradenie: 3. skupina - teriry, 2. sekcia - nzkonoh teriry, bez pracovnej skky

Celkov vzhad: Mohutne stavan (kompaktn), hlbok hrudnk, o najviac dozadu siahajce rebr, rovn chrbt a siln zadok so svalnatmi nohami, predstavuje vynikajce spojenie sily aaktivity.

Povaha asprvanie: Mal, aktvny, hrav, staton, s mimoriadne sebavedomm vystupovanm. Ostrait, vesel, odvny, sebavedom, ale priatesk.

Hlava: Vzdialenos medzi vbekom temennej kosti a elovm sklonom je len o nieo via ako vzdialenos medzi elovm sklonom aumkom. Hlava je bohato osrsten a nesen v pravom uhle, alebo vmenom uhle k osi krku. Hlava nem by vysunut vpred.

Temeno: Lebka mierne vyklenut, svraznm elnm sklonom, temeno sa od nasadenia ui k oiam len mierne zuuje. elov sklon: Vrazn stop tvoren silnm kostnatm hrebeom, dobre tvarovanm, medzi oami vytvra miernu priehlbinu.

Tvrov as

umk: ierny a pomerne vek, tvor spapuou hladk profil, nevyta dopredu.
Papua: Od o sa mierne zuuje k umku. Pod oami nie je prepadnut alebo vemi spadajca, ale dobre vyplnen.
euste, chrup: Siln a rovn euste. Vzdialenos medzi onmi zubami tak vek, ako je potrebn na uchopenie kodnej. Zuby s v pomere k vekosti psa vek s pravidelnm nonicovm skusom, horn rad rezkov bez medzery prekrva spodn a zuby s zasaden kolmo v eusti.
Oi: Uloen aleko od seba, stredne vek, nie vypukl, o najtmavie. Trocha hlbie uloen pod mohutnmi obrvami, o rob pohad prenikavm, pozornm ainteligentnm. Svetl oi s krajne neiadce.
Ui: Mal, postaven a pevne nesen, konia vo vraznej pike, nie prli aleko od seba, ale ani prli blzko. Srs krtka a hladk ako zamat, nemala by by strihan. Na pikch u nemaj by strapce. Okrhle, irok, vek alebo ak, bohato osrsten ui s nanajv neiadce.

Krk: Dos dlh, aby umooval poadovan dranie hlavy, svalnat, smerom k nasadeniu do pliec sa roziruje, prechod do ikmch pliec je plynul.

Trup: Kompaktn.
Chrbt: Rovn.
Bedr: Siln a irok.
Hrudnk: Hlbok.
Rebr: V hornej polovici dobre zaoblen, z bonho profilu ploch, posledn rebr dosahuj aleko dozadu, vzdialenos medzi poslednm rebrom a zadkom tak mal, ako je len mon bez obmedzenia vonho pohybu.

Chvost: 12,5 -15 cm dlh, pokryt tvrdou srsou, bez strapcov, o najrovnej, nesen veselo, ale nie stoen nad chrbtom. Dlh chvost je neiadci, ale v iadnom prpade sa neskracuje.

Konatiny

Predn konatiny: Predn konatiny krtke, rovn a svalnat, porasten hustou krtkou tvrdou srsou.
Plecia: ikm, smeruj dozadu, irok lopatky dobre priliehaj k hrudnku, ramenn kb dobre vpredu vyznaen.
Lakte: Priliehav, umouj von pohyb prednch konatn paralelne s osou tela.
Zadn konatiny: Siln, svalnat, vhornej asti irok, so silnmi achami.
Stehn: Dobre osvalen, postaven nie prli aleko od seba.
Pty: Dobre zauhlen, postaven pod telom, v postoji i pohybe dos blzko pri sebe. Strm a slab pty nanajv neiadce.
Labky: Predn vie ako zadn, okrhle, primerane vek, siln, s dobre vyplnenmi vankikmi, pokryt krtkou tvrdou srsou. Zadn labky s menie a maj tie dobr vankiky. Spodok labiek a pazriky najlepie ierne.

Pohyb: Von, priamy a plne plynul. Predn konatiny sa pohybuj z pliec s vekm zberom dopredu. Pohyb zadnch konatn von, siln a nohy sa pohybuj dos blzko pri sebe. Kolenn kby s dos ohybn a pty dodvaj siln zber. Strm chodovit pohyby a kravsk postoj zadnch konatn s nanajv neiadce.

Osrstenie

Srs: Dvojit. Krycia srs je dlh asi 5 cm a nesmie by zvlnen. Podsada sametov, krtka, mkk ahust. Otvoren srs nanajv neiadca.
Farba: Biela.

Vekos: Vka v kohtiku cca 28 cm.

Chyby: Kad odchlka od horeuvedenho sa m poklada za chybu, ktorej hodnotenie je vpresnom pomere k stupu odchlky, najm vzhadom na zdravie ablaho psa. Kad pes stelesnmi a povahovmi abnormalitami mus by diskvalifikovan.

Poznmka: Psy musia ma obidva normlne vyvinut semennky plne zostpen v mieku.