Chovateµská stanica

SUNSHINE CELEBRATION

West Highland White Terrier

ICH. MultiCH. Coconut Sunshine Celebration
"Kimi"
(*17.1.2004)

Vice Eurpsky vaz 2008
Vice Eurpsky vaz 2007
Interampin
Grand ampin Slovenska
ampin Luxemburska
ampin eskej republiky
ampin Slovenska
ampin Chorvtska
ampin Franczska
ampin Maarska
ampin BiH
ampin Poska
ampin Slovinska
Klubov ampin krsy SKCHTaF
Klubov vazka Slovinskho klubu terirov 2005
Danubius vaz 2006
Klubov vazka SKCHTaF 2005
Vaz SR mladch 2005
Slovensk ampin krsy mladch
Junior ampin SKCHTaF
Najlep terir slovenskho chovu 2005 - KV Nitra 2005
BOB
3. BOG
5x CACIB z 5 rznych krajn
20x CAC
4x Res.CACIB
15x Res. CAC
3x CCPredchdzajce vrhy: "M", "P", "S", "T"