Chovateµská stanica

SUNSHINE CELEBRATION

West Highland White Terrier

CH. Coconut Sunshine Celebration "Kimi" okrem materskch povinnost bola vystavovan na 25 vstavch a zskala nasledovn ocenenia :
BOB + 3. BOG na pecilnej vstave terirov v Bratislave

CAC na Nationale d'Elevage v Orlans (Franczsko)
3x CACIB z 3 rznych krajn
3x Res. CACIB z 3 rznych krajn

Kimi splnila podmienky na udelenie ampiontov :
Slovenska
Klubovho SKCHTaF a
Bosny a Hercegoviny