Chovateµská stanica

SUNSHINE CELEBRATION

West Highland White Terrier

Drum'n'bass Sunshine Celebration "Dusty" majitea Roberta Macha bol vystavovan na 7 vstavch a zskal nasledovn ocenenia :
Klubov vaz SKCHTaF 2006
Danubius vaz 2006
6x CAC
3 x CC

Dusty splnil podmienky na udelenie :
ampina SKCHTaF